Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze sklepu internetowego sunone.pl.

Sprzedawcą jest firma LEOBERT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, mieszcząca się pod adresem Sandomierska 14, 37-400 Nisko, numer NIP: 6020134043, REGON: 363998804. 

Kontakt między Sprzedawcą a Klientem odbywa się poprzez:

- mail: lampysunone@gmail.com

- telefon: 788 661 054

 

DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna, która zawarła z nami umowę po 31 grudnia 2020 r. bezpośrednio związaną z Jej działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Niej charakteru zawodowego 

Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element sklepu, tworzony po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego zamówieniami

Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki zamówienia

Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której sprzedawca informuje Klienta o nowościach w sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do regulaminu.

Porównywarka - usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca Klientom porównywanie produktów znajdujących się w sklepie

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie sklepu internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia konta oraz ewentualnego zrealizowania zamówienia i korzystania z określonych funkcji sklepu internetowego

Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem sunone.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć zamówienie na dostępne towary

Towar - produkt dostępny w sklepie internetowym, mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie sklepu

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego regulaminu pomiędzy sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego sklepu

Wyszukiwarka - usługa świadczona drogą elektroniczną; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie towarów i treści w ramach sklepu

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz sprzedawcy.

 2. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja. Osoba, która nie zaakceptowała postanowień regulaminu nie może korzystać ze sklepu.

 3. Informacje zawarte w sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

 5. W celu korzystania ze sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji i formularza kontaktowego, konta Klienta, wyszukiwarki, porównywarki, newslettera oraz koszyka.

 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do sprzedawcy lub sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy lub porównywarki poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

 3. W celu założenia konta i uzyskania statusu zarejestrowanego klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

 4. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Klienta, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj konto”. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez sprzedawcę.

 6. W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych konta niezbędnych do realizacji zamówienia.

 1. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Składać zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika sklepu. Niezarejestrowany Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 2. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie towaru powoduje, iż w zakładce koszyka zmienia się wskaźnik towarów na liście 

 3. Po potwierdzeniu wyboru towarów oraz danych bilingowych, do dostawy i kontaktowych, Klient wskazuje w formularzu zamówienia formę i cenę przesyłki zamówienia oraz formę płatności. Po skompletowaniu zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam".

 4. W procesie składania zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy sklepu.

 5. Po tym momencie, Klient może zmienić zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze sprzedawcą. Zarejestrowany Klient ma możliwość również edytować zamówienie poprzez opcję swojego konta podczas gdy Zamówienie to nie jest jeszcze przygotowane do wysyłki.

 6. Składając zamówienie, Klient składa sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę.

 1. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Klientowi, który złożył zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy wraz z jej treścią.

 2. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności lub przy użyciu kartu płatniczej - po otrzymaniu przez sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności.

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

 2. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy. W szczególnych przypadkach, bank Klienta może pobrać prowizje za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN.

 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (numer konta 66 2490 0005 0000 4600 4065 3102); (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, (c) płatność online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) (d) Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 4. Klient zobowiązany jest uiścić płatność za zamówienie najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także  przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2010, nr 244, poz. 1661).  

 6. Ceny i koszty podane w sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 1. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form: (a) za pośrednictwem firmy kurierskiej; (b) za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia i wybranej przez Klienta formy dostawy. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.

 3. Warunkiem nadania towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za zamówienie.

 4. Czas dostarczenia zamówienia trwa do 4 (czterech) dni roboczych, liczonych od dnia wysłania zamówienia.

 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 1. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta/przedsiębiorcy uprzywilejowanego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli towar ma wadę konsument/przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, lub żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

 2. Rękojmia przysługuje tylko konsumentom i przedsiębiorcom uprzywilejowanym. Strony, Klient niebędący konsumentem oraz sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: LEOBERT REKLAMACJE ul. Sandomierska 14 , 37-400 Nisko. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady towaru).

 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania konsumenta/przedsiębiorcy uprzywilejowanego. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: lampysunone@gmail.com

 6. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się warunki reklamacji w przypadku braku zgodności towaru z umową dla produktów zakupionych po 1 stycznia 2023 r, mianowicie:

  • W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument bądź Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

  • Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Konsument oraz Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

   1. wymiany towaru,

   2. naprawy towaru.

  • Dodatkowo, Konsument bądź Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

   1. obniżeniu ceny,

   2. odstąpieniu od umowy

   w sytuacji, gdy:

   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

   • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

  • W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Konsument bądź Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

  • Konsument bądź Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 1. ZWROTY

 1. Konsument bądź Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 2. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz dołączanego do zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument/przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

 6. Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 8. Bezpośrednie koszty odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany.

 1. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez sprzedawcę na rzecz Klienta, który dobrowolnie wyrazi na to zgodę.

 2. W celu zasubskrybowania newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: (a) zamawia za pomocą formularza dostępnego na stronie http://sunone.pl, podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz imię, usługę newslettera, (b) akceptacje treść regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą newslettera, (c) uaktywnia ikonę „Zapisz się”.

 3. Z chwilą aktywowania przez Klienta linka weryfikacyjnego wysłanego przez sprzedawcę na adres e-mail podany przy zapisywaniu się przez Klienta na newsletter, pomiędzy sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.

 4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres e-mail lampysunone@gmail.com

 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 1. ZMIANA REGULAMINU

  1. Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury sklepu).

  2. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji regulaminu.

  3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.

 2. RODO - klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEOBERT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 14, NIP 602-013-40-43, REGON 363998804, email: lampysunone@gmail.com

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, - podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmowa realizacji zamówienia. 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za towar i dostarczenie oraz odbioru towaru, dokonanych zgodnie z zamówieniem.

 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody sprzedawcy

 4. W razie sporu ze sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). Jeżeli spór dotyczy wady towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do ww. procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 5. Polityka Prywatności, znajdująca się pod linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI , stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl